Tiedotustoimikunnan julkaisuja

Uskomme sisältö

Ote kirjasta Pyhän Polulla 12.2011

KIRJA PYHÄN POLULLA

Pyhä ja sen kokeminen

Kristillisessä Tieteessä Jumalaa ei pidetä ruumiillisena, aineellisena olentona, vaan Hänet ja Hänen pyhyytensä ymmärretään, määritellään ja ilmaistaan Raamatusta löytyvien suorien ja epäsuorien sanontojen kautta Jumalan ominaisuuksista ja luonteesta: ”Jumala on suuri Minä olen (2. Moos. 3), kaikentietävä, kaikennäkevä, kaikenvaikuttava, kaikkiviisas, täysin rakastava ja Ikuinen; Periaate; Mieli; Sielu; Henki; Elämä; Totuus; Rakkaus; kaikki substanssi; äly.” * Kuitenkin Jumala on paljon, paljon enemmän kuin mikään rajallinen, inhimillinen ajatus tai kieli voi koskaan ilmaista.

Pyhän kokeminen perustuu puhtaasti henkiseen ajatukseen; kaiken kunnioittamiseen, arvostamiseen ja rakastamiseen yhden Isä-Äiti Jumalan aikaansaamana ja ylläpitämänä henkisenä luomuksena, ykseyden ja yhteyden kokemisena Jumalan, henkisen ihmisen ja henkisen maailmankaikkeuden kanssa. Tämä on tietoisuuden tila, joka on koettavissa missä tahansa ajasta, paikasta, tekemisestä, olosuhteista ja henkilöistä riippumatta. Efesolaiskirje toteaa: ”Yksi on Jumala, kaikkien Isä! Hän hallitsee kaikkea, vaikuttaa kaikessa ja on kaikessa” (Ef. 4:6).

Raamattua kunnioitetaan monen eri kirjan kokoonpanona, joka käsittää sisällöltään erilaista kirjallisuutta, esim. henkistä tietoa, henkisiä sanomia, kertomuksia, draamaa, juutalaista historiaa jne. Katsomme, että jokainen kirja tulee sijoittaa omaan historialliseen, kulttuuriseen ja henkiseen yhteyteensä ja sitä tulee siksi opiskella omilla ehdoillaan. Systemaattisen opiskelun lähtökohtana on Raamatun henkinen sisältö. Sen keskeisenä sanomana on, että ”henkinen voima voittaa fyysisen”. Näiden ajattomien, henkisten totuuksien pätevyyttä yksilön elämässä meidän aikanamme tutkitaan, sovelletaan ja harjoitetaan joka päivä.

Paavali opettaa Kristuksesta, Hengestä ja elämän henkisestä laista, Periaatteesta, esimerkiksi:

Kol. 3:11 ”… ei ole enää kreikkalaista eikä juutalaista, ei ympärileikattua eikä ympärileikkaamatonta, ei barbaaria, skyyttalaista, orjaa eikä vapaata, vaan Kristus on kaikki, hän on kaikissa.”

Room. 8:2: ”Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. 5. Sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät Hengen mukaan, on Hengen mieli. 6. Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha; . 9. Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki teissä asuu.”

Kristinuskon keskeisestä henkilöstä Kristuksesta Jeesuksesta Mary Baker Eddy kirjoittaa: ”’Kristus oli se Henki, johon Jeesus viittasi sanoessaan: ’Minä olen tie ja totuus ja elämä’; ’Minä ja Isä olemme yhtä.’ Tämä Kristus eli Jeesuksen, ihmisen, jumalallisuus oli hänen jumalallinen luontonsa, jumalisuus, joka elähdytti häntä. Jumalallinen Totuus, Elämä ja Rakkaus antoivat Jeesukselle vallan syntiin, sairauteen ja kuolemaan. Hänen kutsumuksensa oli tuoda ilmi taivaallisen olemisen Tiede, osoittaa, mikä Jumala on ja mitä Hän tekee ihmisen hyväksi”’.*

Elämän tarkoitus

Ihmisen tehtävänä on tuoda ilmi elämässään Raamatun ensimmäisen luvun mukaisesti alkuperäistä henkistä minuuttaan elämän henkisen lähteen kuvana, ilmaista henkisiä ominaisuuksia, henkistä laatua. Näillä käsitetään sellaisia asioita kuin rakkautta, hyvyyttä, pyhyyttä, (’holiness’, englannin kielen holy-sana, on lähtöisin whole sanasta) eheyttä, sopusointua, rauhaa, nöyryyttä, myötätuntoa, lempeyttä, epäitsekkyyttä, armoa, oikeudenmukaisuutta, kärsivällisyyttä jne. Tällaiseksi ihminen on tarkoitettu ja tällainen hän on aina sisimmältään.

Tie

Raamatun opetuksiin perehdytään mm. Kristillisen Tieteen perustajan Mary Baker Eddyn (1821-1910) kirjoittaman teoksen Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun avulla, joka valaisee sen henkistä sisältöä ja innostaa ihmisiä opiskelemaan sitä syvällisemminkin. Suomessa on käytössä evankelis-luterilaisen kirkon vuonna 1992 julkaisema raamatun- käännös. Kristillisen Tieteen Kustantamo julkaisee neljännesvuosivihkoa, jossa on vuoden jokaiselle viikolle ennalta valittu aihe ja siihen sopivat kohdat kummastakin kirjasta. Sama aihe toistuu kaksi kertaa vuodessa tosin joka kerta eri näkökulmasta. Valitut tekstit paneutuvat ajankohtaisiin ongelmiin sekä ihmisiä askarruttaviin kysymyksiin ja antavat niihin henkisiä vastauksia Kunkin viikon koko teksti luetaan sunnuntaisin jumalanpalveluksessa. Nämä kirjat yhdessä toimivat kirkon pastorina. Kristilliset tieteilijät soveltavat oppimaansa päivittäin elämässään.

Rukous on olennainen osa arkea. Siinä ei pyydetä aineellisia asioita eikä menestystä, vaan käännytään nöyrästi Jumalan puoleen viisauden ja elämän lähteenä. Se on aina yksilöllinen ja siksi sillä on eri muotoja. Toivominen on rukousta samoin kuin harras kaipuu saada kasvaa armossa, ”mikä ilmenee kärsivällisyytenä, sävyisyytenä, rakkautena ja hyvinä tekoina. Itsensä unohtaminen, puhtaus ja lähimmäisenrakkaus ovat jatkuvaa rukousta”*, siis tavaksi tullut pyrkimys olla aina hyvä.

Jeesuksen opettama Isä meidän –rukous sopii kaikkiin tilanteisiin ja kaikkeen. Siinä pannaan oma tahto syrjään sekä kaikki henkilökohtaiset käsitykset siitä, mikä on parasta kussakin tilanteessa. Annetaan kaikki ajatukset jumalallisen Rakkauden viisaan johdatuksen alaisiksi. Tyhjennetään ne muihin ihmisiin kohdistuvasta tuhoisasta kritiikistä, 

harkitsemattomista mielipiteistä ja vääristä omista kuvista, suljetaan toisten todellinen identiteetti ajatuksiin heille hyvää tahtoen – heitä rakastaen.

Tämä rukous ja Mary Baker Eddyn henkinen tulkinta siitä ovat osa jumalanpalvelusta ja muutenkin kristillisten tieteilijöiden ahkerassa käytössä. Se kattaa ja täyttää yhä edelleen jokaisen inhimillisen tarpeen kuten parituhatta vuotta sitten. Rukoilla voi omasta, läheisten, kanssaihmisten, yhteiskunnan ja maailman puolesta, jotta näiden ongelmiin löytyisi ratkaisu. Vilpittömin ajatuksin toivotaan jokaisessa rukouksessa: ”Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa.”Tällainen rukous siunaa kaikkia.

Heprealaiskirjeessä kuvataan uskoa, mielenlaatua, seuraavasti: ”Usko on sen todellisuutta, mitä toivotaan, sen näkemistä, mitä ei nähdä.”* Vilpitön rukous, joka perustuu tällaiseen mielenlaatuun, tuo esiin jumalallisen parantavan ja uudistavan voiman. Rukouksen perustana on valaistunut henkinen ymmärrys Jumalasta ja ihmisen ikuisesta henkisestä identiteetistä ja minuudesta sekä rakkaus Jumalaa, ihmistä ja luomakuntaa kohtaan.

”’Kun rukoilet, mene kammioosi ja sulje ovesi ja rukoile Isääsi, joka on salassa; ja sinun Isäsi; joka salassa näkee, maksaa sinulle. Niin puhui Jeesus. Kammio on Hengen pyhäkön vertauskuva, jonka ovi sulkee aineellisen aistinnan ulkopuolelle ja päästää sisään Totuuden, Elämän ja Rakkauden.

Rukoukset ovat sisäisiä, kaikki voivat turvautua Jumalaan, joka on ”apumme hädässä aivan vahva”. Rakkaus (Jumala) toteuttaa itseään ja jakaa antejaan puolueettomasti ja yleismaailmallisesti. Se on avoin lähde, joka huutaa: ’Kuulkaa kaikki janoavaiset, tulkaa veden ääreen.”’* Tällaiselle Rakkaudelle kaikki on mahdollista.

Sakramentti on Raamatun opiskelutekstin ja jumalanpalveluksen aiheena kaksi kertaa vuodessa. Kaste ja ehtoollinen ovat keskeisiä asioita ja siksi niihin paneudutaan perusteellisesti henkisestä näkökulmasta ilman aineellisia tunnusmerkkejä. Ne ymmärretään puhtaasti henkisinä ja niillä on jokapäiväinen käytännön merkitys

Raamatussa vesi on mm. puhdistamisen vertauskuva. Kristillisessä Tieteessä kaste on päivittäistä ajatusten puhdistamista vanhoista haitallisista, jopa vahingollisista, asenteista, käyttäytymisestä ja teoista, jotta oikea ja hyvä ihmisessä voi kohota uuteen elämään. Apostoli Paavalin sanoin ” teidän tulee uudistua mieleltänne ja hengeltänne ja pukea yllenne uusi ihminen, joka on luotu sellaiseksi kuin Jumala tahtoo, elämään oikeuden ja totuuden mukaista, pyhää elämää.” (Ef. 4:23-24)

Ehtoollisen yhteydessä Jeesus kehotti opetuslapsiaan seuraamaan häntä uskollisesti ajatuksissa ja teoissa. Tätä henkistä sakramenttia noudatetaan nöyrästi avautumalla henkiseen yhteyteen Kristuksen kanssa tunteissa, ajatuksissa ja toiminnassa ja löytämällä sillä tavoin ykseys äärettömän hyvyyden, Jumalan, kanssa.

Tämä muuttaa elämän käytännön tasolla. Se antaa uutta voimaa ja kyvyn olla todella hyvä muita kohtaan ja hyödyksi yhteiskunnassa uusien vaikuttimien, päämäärien ja taipumusten kautta.

Kunnioitamme ja ymmärrämme kuitenkin kaikkia niitä kristittyjä, joille symbolit merkitsevät paljon ja jotka sen vuoksi pitävät parempana kasteen ja ehtoollisen viettoa vertauskuvien välityksellä kuten esimerkiksi rituaalien, veden, leivän ja viinin avulla.

Eddy kirjoittaa: ’” Kasteemme on puhdistuminen kaikesta erheestä. Leipämme, joka tulee ’alas taivaasta’ on Totuus. Viinimme on Rakkauden innoitus, juoma jonka Mestarimme joi ja sääti seuraajilleen.”’*

Oma henkisyys/hengellisyys

Eräs ohjenuora elämässäni on Äitikirkon (the First Church of Christ, Scientist, Boston, USA) Kirkkokäsikirjan Sääntö vaikuttimille ja teoille. ”Äitikirkon jäsenten vaikuttimet ja teot eivät saa perustua vihamielisyyteen tai pelkkään henkilökohtaiseen mieltymykseen. Tieteessä vain jumalallinen Rakkaus hallitsee ihmistä, ja kristillinen tieteilijä kuvastaa Rakkauden suloista lempeyttä synnin nuhtelussa, aidossa veljeydessä, armeliaisuudessa ja anteeksiannossa. Tämän kirkon jäsenten tulee joka päivä valvoa ja rukoilla vapautuakseen kaikesta pahasta, ennustamasta, arvioimasta, tuomitsemasta, neuvomasta, vaikuttamasta tai antamasta vaikuttaa itseensä erheellisesti.”

Mary Baker Eddy kirjoitti laatimansa ja 1895 julkaisemansa Kirkkokäsikirjan erääseen kohtaan, että ”Kristillistä Tiedettä voidaan harjoittaa vain Kultaisen säännön mukaan: ”Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille.”’ (Matt. 7:12). Sen tulisi tarkoittaa käytännössä myös sitä, että suomme kullekin ja jokaiselle samat oikeudet ja etuoikeudet kuin vaadimme itsellemme.

Suuri merkitys on erityisesti Jeesuksen opettamalla Vuorisaarnalla, jonka lukeminen ilman selityksiä joka sunnuntai ja jonka noudattaminen viikon jokaisena päivänä on sinällään riittävä kristillisyyden harjoittamiseen. Samoin Mooseksen antamat Kymmenen käskyä ovat kristillisten tieteilijöiden elämän peruspilareita.

KRISTILLISEN TIETEEN USKONNOLLISET PERUSLAUSEKKEET

1. Totuuden kannattajina meillä on Raamatun innoittunut Sana riittävänä oppaanamme ikuiseen Elämään.

2. Me tunnustamme ja palvomme yhtä kaikkivaltiasta ja ääretöntä Jumalaa. Me tunnustamme Hänen Poikansa, ainoan Kristuksen; Pyhän Hengen eli jumalallisen Puolustajan; ja ihmisen Jumalan kuvana ja kaltaisena.

3. Me tunnustamme, että Jumalan suoma synnin anteeksianto tarkoittaa synnin hävittämistä ja sitä henkistä ymmärrystä, joka karkottaa pahan epätodellisena. Mutta uskoa syntiin rangaistaan niin kauan kuin tämä usko kestää.

4. Me tunnustamme Jeesuksen sovituksen todisteeksi jumalallisesta, vaikutusvoimaisesta Rakkaudesta, joka tuo ilmi ihmisen yhteyden Jumalan kanssa Kristuksen Jeesuksen, Tiennäyttäjän kautta; ja me uskomme, että ihminen pelastuu Kristuksen kautta, Totuuden, Elämän ja Rakkauden kautta, minkä Galilean Profeetta todisti parantamalla sairaat ja voittamalla synnin ja kuoleman.

5. Me tunnustamme, että Jeesuksen ristiinnaulitseminen ja hänen ylösnousemuksensa auttoivat nostamaan uskoa ymmärtämään ikuista Elämää, Sielun, Hengen, kaikkeutta ja aineen olemattomuutta.

6. Ja me vakaasti lupaamme valvoa ja rukoilla, että meillä olisi se Mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli; tehdä muille samoin kuin haluaisimme heidän tekevän meille; ja olla armeliaita, oikeudenmukaisia ja puhtaita.

Yhteisön elämä

Mary Baker Eddy totesi Äitikirkon peruskiven muurauksen yhteydessä vuonna 1894: ”Kirkko on yhteiskuntaa lujittava side enemmän kuin mikään muu laitos, ja sen pitäisi olla yhteiskunnallisen ja uskonnollisen vapauden linnoitus!” (Miscellaneous Writings 144:32)

Haarakirkot ovat itsenäisiä, demokraattisesti hallittuja ja luonteeltaan evankelisia maallikkokirkkoja. Jäsenet valitsevat keskuudestaan henkilöt kuhunkin tehtävään. Sekä miehet että naiset rodusta, kansallisuudesta, iästä tai yhteiskunnallisesta asemasta riippumatta ovat olleet the First Church of Christ, Scientistin perustamisesta, vuodesta 1879, lähtien tasavertaisessa asemassa, kun kirkon eri toimia ja tehtäviä täytetään niin johtokunnassa kuin jumalanpalvelusten pitäjinäkin. Niillä ei ole nk. ”johtajaa” vaan johtokunta on toimeenpaneva elin, joka jäsenistön päätösten pohjalta hoitaa niiden asioita. Henkilö voi olla samanaikaisesti yhden haarakirkon sekä Äitikirkon maailmanlaajuisen yhteisön jäsen.

Jumalanpalvelukset koostuvat saarnatekstistä, jonka kaksi henkilöä lukee yhdessä, Kristillisen Tieteen kansainvälisen virsikirjan lauluista, hiljaisesta rukouksesta ja sen jälkeen yhdessä lausutusta Isä meidän –rukouksesta. Ne kuten pyhäkoulu, todistuskokoukset, lukusali ja esitelmät ovat avoinna yleisölle.

Kirkko tai yksikään sen jäsen ei saa puuttua millään tavoin toisten elämään ja asioihin. Jokainen jäsen päättää niistä itse parhaaksi katsomallaan tavalla. Koska jokainen tilanne on yksilöllinen ja jokainen yksilö käy elämässään läpi kypsymisprosessin ja kasvaa sen myötä, katsotaan, ettei kukaan voi määrätä, miten itse kukin tietyissä elämäntilanteissa toimii. Pyrkimyksenä on noudattaa Jeesuksen ohjetta ”älkää tuomitko”. Jokaista tulee arvostaa ja kunnioittaa, myös lapsia, ja vaalia rakkaudella kaikkea elollista.

Kodista ajatellaan, että se ” on rakkain paikka maan päällä, ja sen

pitäisi olla sydämen tunteiden keskus mutta ei niiden rajoittaja”.*

Kristilliset tieteilijät kunnioittavat ja noudattavat oman maansa kulloinkin voimassa olevia lakeja.

Kun tarkastelemme laajemmin, jopa globaalisti, käsitettä yhteisöllisyys ja mitä se merkitsee kristillisille tieteilijöille, mieleen nousee ensimmäiseksi Eddyn vuonna 1908 perustama journalistiselta tasoltaan korkeatasoinen, riippumaton päivä- ja viikkolehti the Christian Science Monitor, www.csmonitor.com Sen tavoitteena on uutisoida monipuolisesti, tasapuolisesti, rehellisesti, asiallisesti ja rakentavasti maailman ajankohtaisista asioista ja tapahtumista sekä myös ihmisten arjesta ”eikä loukata ketään vaan siunata koko ihmiskuntaa”. Se raportoi myös mahdollisista ratkaisuista eikä ainoastaan ongelmista tarkoituksena tehdä maailma paremmaksi paikaksi kaikille elää. Yli satavuotisen taipaleensa aikana se on saanut seitsemän USA:ssa jaettavaa Pulitzer-palkintoa, joka vastaa Nobel-palkintoa, ja yli tusinan verran palkintoja muistakin maanosista.

Kirkko on myös mukana humanitäärisissä hankkeissa. Se osallistui pakolaisten auttamiseen kummankin maailmansodan aikana ja ottaa osaa edelleenkin avustusoperaatioihin, joita järjestetään poliittisten mullistusten ja laajaa tuhoa aiheuttaneiden katastrofien uhrien auttamiseksi. Lahjoituksia on annettu Punaiselle Ristille, Pelastusarmeijalle ja Amerikan Raamattuseuralle.

Elämän vaikeudet

Aikuisikänsä ensimmäisellä puoliskolla Mary Baker Eddy koki tragedioita ja vaikeita inhimillisiä menetyksiä. Hän oli kroonisesti sairas ja oli vuoteenomana pitkiä jaksoja. Noiden vuosien aikana hän ei etsinyt terveyttä vain lääketieteellisistä hoidoista vaan jopa homeopatiasta, muista aikansa parannusmenetelmistä ja parantaja Phineas P. Quimbyn suggestioon perustuvasta hoidosta, jolloin hänen tilansa aluksi koheni. Kuitenkin vuoden kuluttua sairaus uusiutui.

Eddy tutki eri parannusmenetelmiä. Aikana, jolloin psykologia ei vielä ollut vakiintunut, hän pääsi havaintojensa ja kokeidensa avulla perille siitä, että sairauksilla on mentaaliset syyt, etupäässä sellaisia syitä kuten sisäisiä ristiriitoja, pelkoa, vihaa, kateutta, katkeruutta ja muita tuhoisia asenteita ja tunteita. Hänestä tuli pioneeri tällä alueella.

Hän oppi myös ymmärtämään sen suuren eron manipuloivien mentaalisten menetelmien kuten esim. Quimbyn menetelmä – mikä perustui suggestioon ja inhimilliseen tahdonvoimaan – ja sellaisen kristillisen parantamisen välillä, joka on lujasti ankkuroitu nöyrään rukoukseen ja henkiseen uudestisyntymiseen, sisäiseen uudistumiseen, joka muuttaa ihmisen tuhoisia asenteita, arvostuksia ja käyttäytymistä. Kun Eddy tajusi tämän selvästi, hän otti päättäväisesti etäisyyttä kaikenlaiseen inhimilliseen manipulointiin, suggestioon, tahdonvoimaan ja hypnoottisen vaikutuksen käyttöön. Tämä tuli myös olemaan tunnusomaista uskontokunnalle, jonka hän myöhemmin perusti.

Keskeinen tapahtuma hänen henkisessä kehityksessään sattui vuonna 1866. Hän kaatui jään peittämällä kadulla ja sai vakavia sisäisiä vammoja. Hänen ystävänsä eivät uskoneet hänen selviävän niistä. Mutta hän pyysi jälleen Raamattunsa ja lukiessaan uudelleen erästä Jeesuksen parannuskertomusta hän sai välähdyksen henkisistä totuuksista – ihmisen pohjimmiltaan henkisestä luonteesta ja alkuperästä. Saamansa voimakkaan innoituksen ansiosta hän parani heti. Tämä kokemus sai hänet vakuuttuneeksi siitä, että hän oli saanut nähdä Jeesuksen elämän tarkoituksen ja opetukset selvemmin kuin milloinkaan aikaisemmin. Samanaikaisesti alkoivat hänen siihen asti hänen elämänsä ajan kestäneet fyysiset ongelmat väistyä paremman terveyden tieltä.

Eddy oli päässyt perille siitä, että Kristuksen Jeesuksen tekemät teot eivät olleet selittämättömiä ”ihmeitä”, jotka puuttuivat luonnonmukaisen järjestyksen toimintaan, päinvastoin – ne palauttivat luonnonmukaisen järjestyksen ja olivat todiste sisäisen, henkisen järjestyksen pysyvästä läsnäolosta, joka on alkuperäinen ja ilmentää elämän henkistä Perustaa – jumalallista Rakkautta.

Tätä kokemusta seuraava Raamatun perusteellinen tutkiminen vakuutti hänet siitä, että parantaminen oli luonnollinen osa kristittyjen elämää kristinuskon alkuaikoina. Yli kolmensadan vuoden ajan Jeesuksen kuoleman jälkeen olivat kristityt kuten hänen seuraajansakin parantaneet henkisin keinoin ja sillä tavalla osoittaneet jumalallisen Rakkauden olevan läsnä, sen henkisen järjestyksen ja henkiset sisäiset lait.

Kristillinen parantaminen, kuten hän sen ymmärsi, oli seurausta rukouksen kautta syntyneestä henkisestä heräämisestä, joka saattaa ihmisen uudelleen yhteyteen alkuperäisen järjestyksen ja siten sisäisen tasapainon ja rauhan kanssa – ominaisuuksien, jotka saavat jopa kehon toiminnot tasapainoon.

Tärkeä osa tätä työtä on rukouksen ja itsetuntemuksen avulla havaita mentaalinen syy fyysiseen tai muuhun ongelmaan, ”Anatomia henkisesti käsitettynä on mentaalista itsetuntemusta; se on ajatusten analysointia niiden laadun, määrän ja alkuperän selvittämiseksi. Kristillisen Tieteen anatomia opettaa, milloin ja miten meidän pitää tutkia itse aiheuttamiamme itsekkyyden, ilkeyden, kateuden ja vihan haavoja. Se opettaa hillitsemään mielettömän kunnianhimon. Se tuo ilmi epäitsekkyyden, ihmisystävyyden, henkisen rakkauden pyhät vaikutukset. Ymmärtämällä mentaalista anatomiaa kristillinen tieteilijä pystyy havaitsemaan ja käsittelemään sairauden todellista syytä.”* Näin kirjoitti KT perustaja yli 130 vuotta sitten.

Kirkon julkaisujen lukemattomat artikkelit ja todistukset terveydellisten ja muiden ongelmien selviämisestä tukevat ja auttavat vaikeuksissa kamppailevia voittamaan omat haasteensa. Näiden ohella esitelmät ja keskustelut nettiyhteisöissä kertovat henkisistä ratkaisuista, henkisistä oivalluksista Jumalasta ja henkisestä kehityksestä. Lehtiä on sekä paperi- että nettiversiona englanniksi ja muilla kielillä sivustolla www.spirituality.com ja esitelmiä, keskusteluja, videoita, kysymyksiä ja vastauksia sekä blogeja osoitteissa www.christianscience.com sekä suomeksi www.kristillinentiede.fi ja www.ktviestin.com Nuorisosivustolla www.tmcyouth.com on heitä koskevaa, ajankohtaista asiaa.

Tuonpuoleisuus

Kristilliset tieteilijät uskovat siihen, mitä Jeesus kertoo ikuisesta elämästä Raamatussa. Hän vakuuttaa: ”Totisesti, totisesti minä sanon teille: jos joku pitää minun sanani, hän ei ikinä näe kuolemaa” (Joh. 8:51). Jeesus, profeetat ja apostolit osoittivat herättämällä kuolleita, että kuolema ei ole elämän päätepiste. Lopullisen voiton kuolemasta Jeesus todisti omalla ylösnousemuksellaan ja taivaaseen astumisellaan.

Kuitenkin kaikkein tärkeintä elämässä on heille aina tässä hetkessä eläminen, ei menneessä eikä tulevassa vaan juuri nyt.

Uskontojen välinen yhteistyö ja vuoropuhelu

Mary Baker Eddy oli maailmankansalainen, jonka työkenttänä oli koko maailma ja joka tunsi suurta vastuuta ja myötätuntoa sen hyvinvoinnista. Se oli hänen toimintansa vaikuttimena kaikessa, mitä hän teki harjoittaessaan käytännössä Kristillistä Tiedettä. Tämän työn hän jätti perinnöksi kristillisille tieteilijöille. He pitävät mm. jokaista ihmistä Jumalan täydellisenä, siunattuna lapsena ja heitä tulee kohdella myös siten.

Aivan 1800-luvun lopulla uskontojen välinen vuoropuhelu otti ensiaskeleitaan vasta käsitteinä. Eddyn kirjoituksista löytyy lukuisia rohkaisuja uskontojen väliseen yhteistyöhön. Eräs huomionarvoinen hanke, johon hän itse osallistui, oli, kun hän suostui the Association for International Conciliationin (Kansainvälinen sovittelujärjestö) pyyntöön nimetä hänet perustajakseen vuonna 1907. Vastauksessaan hän totesi:’ ”Olen monia vuosia rukoillut ja tehnyt työtä tämän eteen ’maassa rauha, ihmisten kesken hyvä tahto”’ (Miscellany 283). Samana vuonna the First Church of Christ, Scientist (Ensimmäinen Kristuksen Tieteilijäkirkko) lähetti edustajia the International Arbitration and Peace Congressiin (Kansainvälinen sovinto- ja rauhankongressi) New Yorkiin ja Haagin Rauhankonferenssiin sekä vuonna 1909 Tukholmaan. Ekumeenisen liikkeen katsotaan alkaneen seuraavana vuonna.

Vuonna 2011 Äitikirkon johtokunta on nimennyt kolme työntekijää käymään vuoropuhelua USA:n National Council of Churches –järjestön kanssa. Joitain kokemuksia tästä niin kuin muistakin vastaavista järjestöistä kuten www.uri.org PeaceNext.org.” Parliament of the World’s Religions. Inter-religious Dialogue World Faith Women’s Interfaith Initiative.” kerrotaan ajankohtaista tietoa www.christianscience.com -verkkosivustolla valikossa Community ja siellä Ecumenical and Interfaith –blogeissa

Eri uskontojen välisessä yhteistyössä ja vuoropuhelussa ei etsitä opillisia yhdenmukaisuuksia eikä pyritä niihin Pikemminkin yhdessäolo muuta uskontoa harjoittavien ystävien kanssa auttaa käsittämään, ymmärtämään ja ilmaisemaan selkeämmin omaa uskontoa. Joidenkin järjestöjen periaatteissa ja tavoitteissa on yhtenevyyksiä Kristillisen Tieteen opettamien ja kunnioittamien arvojen kanssa. Kirkon olemassaolon ajan sen eri maiden tiedottajat ja 9

yksittäiset jäsenet ovat kokeneet ja kokevat edelleen niissä toimimisen omalla kohdallaan oivalliseksi tavaksi ja mahdollisuudeksi edistää näitä arvoja yhdessä muiden uskontojen rinnalla. Samalla avautuu mahdollisuus kurkistaa ikään kuin oven raosta laajempaa maailmankuvaa. Kristillisen Tieteen kirkkoja on ympäri maailman ja tämä tarjoaa kyllä tilaisuuden tutustua eri kulttuureihin ja yksilöihin mutta ei eri uskontoihin ja vakaumuksiin. Toimimalla niiden kanssa yhteistyössä ja vuoropuhelussa luulo ei ole enää niin usein tiedon väärti. Opittuja, kaavamaisia käsityksiä, ennakkoluuloja ja yleistyksiä joistain uskonnoista joutaa ja joutuu romukoppaan. Olemalla mukana syntyy myönteisiä yhteyksiä eri uskontoihin ja niiden edustajiin.

Eddy kirjoittaa kansojen välisen rauhan saavuttamisesta Globen toimittajalle: ”Rakkauden terveellisen kurituksen avulla kansakuntia autetaan eteenpäin kohti oikeudenmukaisuutta, oikeamielisyyttä ja rauhaa, jotka ovat hyvinvoinnin maamerkkejä. Ymmärtääksemme enemmän meidän täytyy käyttää sitä, mitä jo tiedämme Kultaisesta Säännöstä, joka on koko ihmiskunnalle valoa säteilevä valo” (Miscellany 282).

Lähteet:

  • *Mary Baker Eddyn Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun
  • Information om Kristen Vetenskap (Christian Science), Upplaga maj 2011
  • Manual of the Mother Church, MBE
  • www.christianscience.com
  • Pamfletti, the Christian Science Monitor ja www.csmonitor.com

Kysymyksiä ja vastauksia

Mitä on Christian Science?
Christian Science perustuu Kristuksen Jeesuksen sanoihin ja tekoihin ja sen auktoriteettina on Raamattu. Sen opetukset esitetään Mary Baker Eddyn Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun -teoksessa. Vaikka Christian Science’in tunnusomainen piirre on sairauden parantaminen ainoastaan henkisin keinoin, korkein tavoite on koko maailman pelastaminen pahan eri muodoista – myös synnistä ja kuolemasta (katso Matteus 10:8).

Keitä ovat kristilliset tieteilijät?
He ovat esim. kauppias keskikaupungilta, lehdenjakaja naapurista, työtoveri toimistosta. He ovat taiteilijoita, lakimiehiä, tehdastyöläisiä, opettajia, maanviljelijöitä. Heitä on jokaisesta etnisestä ryhmästä ja yhteiskuntaluokasta. Kaikki he opiskelevat Raamattua ja Tiede ja terveyttä.

Kristillisiä tieteilijöitä asuu joka puolella maailmaa, erityisesti niissä 70 maassa, missä Christian Science -kirkkoja on. Lukumääräisesti eniten kirkkoja on englanninkielisissä maissa: Yhdysvalloissa, Kanadassa, Isossa-Britanniassa ja Irlannissa, Australiassa, Uudessa Seelannissa ja Etelä-Afrikassa, toiseksi eniten saksaa puhuvissa maissa.

Onko Christian Science todella kristillinen uskonto?
Kyllä. Sen perustana ovat Jeesuksen opetukset ja esimerkki. Kristilliset tieteilijät suhtautuvat vakavasti Kristuksen Jeesuksen lupaukseen – että kristityt voisivat parantaa sairaat yhtä hyvin kuin synnintekijät hänen nimessään.

Miksi käytätte sanaa Tiede?
Se on tiedettä, koska se on määrättyyn periaatteeseen pohjautuvien sääntöjen järjestelmällistä soveltamista. Se parantaa jumalallisten lakien välityksellä. Me pidämme sitä kristinuskon tieteenä, jota Jeesus eli ja opetti. Todisteena siitä on elämän muuttuminen ja kohentuminen -moraalisesti, henkisesti ja fyysisesti.

Millainen jumalakäsitys on Christian Science’issa?
Uskomme, että Jumala, Henki, on Kaikkivaltias, maailmankaikkeuden luoja ja hallitsija. Jumala on aina läsnä, kaikkitietävä, kaikkivoimainen ja täysin hyvä. Jumalan olemus ymmärretään Jumalaa merkitsevien sanojen välityksellä, joita käytetään tai joihin on viitattu Raamatussa, kuten jumalallinen Mieli, Henki, Sielu, Periaate, Elämä, Totuus, Rakkaus.

Millainen on ihmiskunnan ja Jumalan välinen yhteys?
Jokainen yksilö on itse asiassa yhden Isä-Aiti Jumalan henkinen lapsi. Jokaisen todellinen henkinen yksilöllisyys on Jumalan kuva ja kaltaisuus, kuten 1 . Mooseksen kirjan ensimmäinen luku osoittaa (katso jakeet 26 ja 27). Jumalan lapset ovat Hänen kuvajaisensa tai ilmentymänsä, ja Hän huolehtii heistä loputtomasti.

Mitä teille merkitsee Jeesus Kristus?
Jeesus Kristus on Vapahtajamme, Pelastajamme, Jumalan Poika (katso Johannes 9:35-37). Nimi Kristus kuvaa Jeesuksen jumalallista luonnetta tai Jumalan henkistä lapseutta. Yhtä hyvin Jumalan poikana kuin ihmisen poikana hän toimi välittäjänä Jumalan ja ihmisen välillä. Hän sanoi itsestään: ”Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse isän luo muuten kuin minun kauttani.” (Johannes 14:6).

Hyväksyttekö Jeesuksen neitseellisen syntymisen ja hänen ristiinnaulitsemisensa, ylösnousemuksensa ja taivaaseenastumisensa?
Kyllä. Me uskomme, että Jeesus oli neitsyen synnyttämä. Hyväksymme täysin sen, mitä evankeliumit kertovat hänen syntymästään, elämästään, kuoleman voittamisestaan ja lopulta taivaaseenastumisestaan raamatullisen profetian toteutumisena ja todisteena siltä, että hän oli Jumalan Poika.

Kuka oli Mary Baker Eddy?
Mary Baker Eddy (1821- 1910) On Christian Science’in löytäjä ja perustaja ja Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun -teoksen kirjoittaja, teoksen, joka on jatkuvasti myydyimpiä kirjoja parantamisesta. Hän varttui hurskaassa, vapaakirkollisessa perheessä New Hampshire’ssa. Raamattu oli keskeinen hänen uskonnollisessa ja opillisessa kasvatuksessaan.

Nuorena aikuisena hän koki varsin monia vakavia henkilökohtaisia murhenäytelmiä ja heikkoa terveyttä. Seuraavan kahdenkymmenen vuoden aikana krooninen sairaus johdatti hänet tutkimaan monia parannusmenetelmiä. Yksikään niistä ei johtanut pysyvään paranemiseen, ainoastaan Christian Science’in löytäminen.

Kuinka hän löysi Christian Science’n?
Vuonna 1866 hän oli kaatuessaan loukkaantunut vakavasti, ja hän turvautui Raamattuun, kuten hänellä oli ollut tapana tehdä. Kaikki hänen aiemmin miettimänsä tuli voimakkaana ja selvänä hänen mieleensä, kun hän luki erästä Jeesuksen parantamiskertomusta.

Hän parani välittömästi. Vakuuttuneena siitä, että Jumala oli parantanut hänet, hän käytti seuraavat vuodet tutkien Raamatun kirjoituksia ymmärtääkseen periaatteen, joka oli saanut aikaan hänen parantumisensa. Hän antoi löydölleen nimen Christian Science ja hän selitti sitä vuonna 1875 kirjoitettuaan ensin Tiede ja terveys -kirjan.

Miksi kutsutte häntä johtajaksenne?
Tämä ilmaus auttaa kuvaamaan hänen suhdettaan kirkon jäseniin (katso Äitikirkon Kirkkokäsikirja, luku XXII, kohta 1). Kristilliset tieteilijät viittaavat Mary Baker Eddy’iin Christian Science’in löytäjänä, perustajana ja johtajana. Vaikka arvostamme häntä suuresti, emme palvo häntä. Eddy vaati: ”Seuratkaa johtajaanne vain niin kauan kuin hän seuraa Kristusta” (katso Sanoma Äitikirkolle vuodelle 1902, s.4).

Korvaako Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun kirkossanne Raamatun?
Ei. Tiede ja terveys on Raamatun oppikirja, ja kuten sen nimikin kertoo, avain Raamatun kirjoitusten ymmärtämiseen. Nämä kaksi kirjaa ovat Christian Science’in oppikirjoja ja Eddy sääti ne kirkon pastoreiksi. Tiede ja terveys on käännetty 16 kielelle sekä sokeainkirjoitukselle. Sitä on myös saatavana äänikirjana ja CD-levynä. Eräs Christian Science’in peruslauseke on: ”Totuuden kannattajina meillä on Raamatun innoittunut Sana riittävänä oppaanamme ikuiseen Elämään.” (Tiede ja terveys, s. 497). (Takakannen sisäpuolella on täydellinen luettelo peruslausekkeista.)

Kuinka vietätte kastetta tai pyhää ehtoollista?
Kristilliset tieteilijät tunnustavat molemmat ja rakastavat näitä perinteisiä kristittyjä sakramenttejä, mutta emme vietä niitä ulkoisin vertauskuvin tai juhlamenoin. Kaste merkitsee meille päivittäistä, jatkuvaa ajatusten ja tekojen puhdistamista. Ehtoollinen on henkistä yhteyttä Jumalaan, jota vietetään hiljaisella rukouksella ja kristillisellä elämällä.

Uskotteko taivaaseen ja helvettiin?
Emme pidä taivasta ja helvettiä tiettynä määränpäänä, joka saavutetaan kuoleman jälkeen, vaan pidämme sitä ajatuksen tilana, joka koetaan jossain määrin yhtä hyvin tässä ja nyt kuin kuoleman jälkeenkin.

Mikä on Christian Science’in näkemys synnistä, sairaudesta ja kuolemasta?
Synti, sairaus ja kuolema eivät ole lähtöisin Jumalasta, hyvästä. Ne eivät ole perustosiasioita Jumalan luoduista, ja ne ovat voitettavissa, kuten Jeesus opetti ja valaisi esimerkein. Nuo pahat asiat ovat seurausta käsityksestä, että ihminen on erossa Jumalasta ja että elämä ja substanssi ovat aineessa, siksi rajallisia ja ajallisia. Sen sijaan elämä ja substanssi nähdään Hengessä, Jumalassa olevina, sen vuoksi rajattomina ja ikuisina.

Miten selitätte monenlaisen kärsimykset maailmassa?
Ne ovat seurausta uskosta siihen, että Jumala, hyvä, on poissa elämästämme, että paha on todellista ja että se on yhtä mahtava kuin Jumala tai mahtavampikin. Kristus Jeesus puhui pahasta tai saatanasta valehtelijana, jossa ei ole yhtään totuutta (katso Johannes 8:44). Hänen tietoisuutensa siitä, että pahaa ei ole laillistettu vaan että Jumala ja Hänen hyvyytensä ovat todellisia, antoivat hänelle kyvyn voittaa kaikenlaiset kärsimykset, niin omansa kuin toistenkin. Olemme tulleet siihen tulokseen, että Jumala haluaa kaikille ihmisille vain hyvää, ja että hän ei ole synnin, kärsimyksen tai kuoleman aiheuttaja.

Miten rukoilette?
Kristilliset tieteilijät rukoilevat Isä meidän -rukousta kuten muutkin uskovat kristityt. Käännymme Jumalan, jumalallisen Rakkauden, puoleen oppiaksemme enemmän Hänen voimastaan ja läsnäolostaan ja kuunnellaksemme Hänen johdatustaan. Rukous on mahtava voima, joka myöntää ja ymmärtää Jumalan hyvyyden ja kaikkeuden kiistäen kaiken muun, mikä näyttää Jumalalle vastakkaiselta. Rukous on Tiede ja terveys -kirjan ensimmäisen luvun aiheena.

Miten Christian Science, teologia ja parantamistoiminta liittyvät toisiinsa?
Ne ovat erottamattomat, toisen ollessa todiste toisesta. Kristus Jeesus, Esikuvamme ja Vapahtajamme, osoitti, että hänen teologiaansa ja toimintaansa kuului sairaiden parantaminen. Ymmärrämme Christian Science’in jumalallisten lakien jälleenlöytymisenä, lakien, jotka Jeesus ymmärsi, joita hän opetti ja jotka hän todisti – ja että nämä lait ovat yhtä käyttökelpoisia kuin ne olivat 2000 vuotta sitten.

Miten parannatte sairaita?
Christian Science -parantaminen tapahtuu tieteellisen rukouksen tai henkisen yhteyden kautta Jumalan kanssa. Se on tietty hoitomuoto. Sellainen rukous tunnustaa potilaan suoran yhteyden Jumalan rakkauteen ja tuo ilmi enemmän Jumalan terveyden ja eheyden lain jatkuvaa vaikutusta hänen hyväkseen. Se tuntee Jumalan eli jumalallisen Mielen ainoana parantajana. Se tuo tullessaan Kristuksen, jumalallisen Rakkauden, uudistavan vaikutuksen potilaan tietoisuuteen. Potilaan ajatuksen muuttuminen tai henkistyminen muuttaa hänen tilansa (katso Tiede ja terveys s. 194:6).

Miten Christian Science eroaa uskolla parantamisesta, psykoterapiasta, scientologiasta tai positiivisesta ajattelusta?
Niissä on merkittäviä eroja. Christian Science’in harjoittamiseen ei sisälly spiritualismia tai suggestiota. Se ei ole sitä, että yksi ihmismieli hallitsisi toista mieltä, ei myöskään inhimillisen tahdonvoiman käyttöä. Se ei käytä valmiita kaavoja, ei liturgiaa tai rituaaleja, ei salaisia menoja tai salaisia kirjoituksia. Vaikka usko on tärkeä tekijä tässä parantamismenetelmässä, se ei perustu sokeaan uskoon vaan Jumalan henkisen luomakunnan nykyisen täydellisyyden yhä kasvavaan ymmärtämiseen. Tämä on käytännöllinen ja oleellinen ero Christian Science’in ja yleisesti niin kutsutun uskoIla parantamisen välillä.

Mikä on Christian Science -praktikko?
Hän on kristillinen tieteilijä, joka omistautuu kokopäiväisesti kristilliseen parantamiseen. Praktikkona oleminen vaatii opiskelua, rukoukseen keskittymistä ja käytännössä osoitettua kykyä soveltaa henkistä ymmärrystä inhimillisten sairauksien ja ongelmien voittamiseen. Työhön valmistautumiseen sisältyy auktorisoidun Christian Science -opettajan pitämä opintokurssi ja käytännössä todistettu kyky muiden ihmisten menestyksellisestä parantamisesta.

Saavatko kristilliset tieteilijät käydä lääkärissä?
Kristillisillä tieteilijöillä on aina vapaus valita oma ja perheensä hoitotapa, aivan kuten kuka tahansa, joka normaalisti turvautuu lääkehoitoon, voisi valita henkisten keinojen käytön. Kun henkilö liittyy Christian Science -kirkkoon, hän on jo nähnyt näistä parantamiskeinoista todisteita ja päättänyt omaksua tämän elämäntavan. Jos henkilö luopuu Christian Science’in käyttämisestä valitsemalla jonkin toisenlaisen hoitomenetelmän, kirkko ei häntä tuomitse eikä häntä eroteta jäsenyydestä. Jotta täytettäisiin lakisääteiset vaatimukset, kristilliset tieteilijät käyttävät lääkärin tai kokeneen kätilön palveluksia synnytyksen yhteydessä sairaalassa tai kotona.

Miksi Christian Science -hoitoa ei voi yhdistää lääketieteelliseen hoitoon?
Christian Science -hoito ja lääketieteellinen hoito toimivat eri lähtökohdista. Christian Science perustuu niihin Jumalan lakeihin, että kaikki syy ja seuraus ovat henkisiä. Lääketiede käsittelee pääasiallisesti ainetta sekä aiheuttajana että parantajana. Parantamisen yrittäminen toisilleen vastakkaisilla järjestelmillä on epäoikeudenmukaista potilasta kohtaan ja voi vaikuttaa kielteisesti paranemiseen.

Millaisia rekisteröityjä tietoja on Christian Science parantamisen onnistumisesta?
Parantamistyötä on tehty tosiasiassa jo yli 100 vuotta. Joissain suvuissa Christian Science on ollut parantamis- ja hoitokeinona viiden sukupolven ajan. Kuluneiden 112 vuoden aikana kuukausittain ja viikoittain ilmestyvissä Christian Science -aikakausilehdissä on julkaistu yli 50 000 vahvistettua parantumiskertomusta. Monissa näissä on mukana lääketieteellinen todistus. Lisäksi joka viikko Christian Science -kirkkojen keskiviikkokokouksissa kerrotaan tuhansista parantumisista. Seuraavissa kahdessa kirjassa on annettu yksityiskohtaiset kuvaukset todistetuista parantumisista: ”Healing Spiritually”, julkaissut The Christian Science Publishing Society, ja ”Spiritual Healing in a Scientific Age”, kirjoittanut Robert Peel (San Francisco: Harper & Row, 1987).

Miten Christian Science parantaminen on huomioitu julkisuudessa?
Monet vakuutusyhtiöt korvaavat Christian Science -parantamistyöstä aiheutuvat kulut. Oikeus turvautua Christian Science -hoitoon on tunnustettu joko suoraan tai epäsuorasti useissa USA:n osavaltioiden ja liittovaltion laeissa. Yhdysvalloissa ja muualla maailmassa on vahvistettu laillinen oikeus harjoittaa Christian Science -parannustyötä.

Antaako kirkko neuvoja henkilökohtaisissa asioissa, kuten avioliitto, syntyvyyden säännöstely tai avioero?
Kirkko ei anna neuvoja henkilökohtaisissa asioissa. Christian Science opettaa kymmenen käskyn ja vuorisaarnan opetuksien moraalisten ohjeiden ehdotonta noudattamista. Christian Science praktikot ovat valmiita auttamaan, kun ihmiset etsivät rukouksen avulla parannusta sellaisiin ongelmiin kuten uskottomuus, lapsettomuus, välinpitämättömyys ja pahoinpitely.

Miksi ette juo, tupakoi tai käytä huumeita?
Riippuvuutta aiheuttavat tai huumaavat aineet voivat alistaa ihmiset valtaansa. Huumeet voivat tylsistyttää ihmisen moraalisen arviointikyvyn ja heikentää hänen kykyään ymmärtää hänen suhdettaan Jumalaan. Ne saattavat antaa lupauksen paremmasta elämästä, mutta ne eivät koskaan voi taata aitoa iloa tai henkistä elämän sisältöä. Christian Science herättää ihmiset tajuamaan sen rauhan ja tyydytyksen, jonka Jumalan rakkaus ja huolenpito antaa. Tämä vapauttaa heidät huumeista ja piristeistä tai ylipäätään aineeseen luottamisesta. Christian Science todistaa, että todellinen vapaus saavutetaan, kun ihmisen elämää hallitsee Jumala eivätkä aineet.

Milloin kirkon toiminta alkoi ja miksi?
Vuonna 1879, neljä vuotta kirjan Tiede ja terveys julkaisemisesta, Mary Baker Eddy ja muutamat hänen oppilaansa äänestivät ”kirkon perustamisesta, jonka tarkoituksena on kunnioittaa Mestarimme (Kristuksen Jeesuksen) sanoja ja tekoja, joka palauttaisi alkuperäisen kristillisyyden ja sen kadonneen peruspiirteen parantamisen”. Kirkko organisoitiin uudelleen vuonna 1892 ja Kirkkokäsikirjan ensimmäinen painos ilmestyi vuonna 1895 säätäen puitteet kirkon hallinnolle ja ohjelman sen lähetystyön tulevalle kehitykselle.

Millainen on kirkon hallinto?
Sen hallinto on esitetty Kirkkokäsikirjassa. Perussäännöstö on pysynyt siinä muodossa, johon Mary Baker Eddy sen täydensi vuonna 1910. Kirkkokäsikirjan mukaisesti Äitikirkon maailmanlaajuista toimintaa johtaa johtokunta. Äitikirkon haarakirkot ovat paikallisesti toimivia kirkkoja, joilla on oma demokraattinen hallintonsa. Jokaisella haarakirkon jäsenellä on yhtäläinen oikeus osallistua haarakirkon toimintaan, äänestää kirkon toimihenkilöiden vaalissa ja toimia näissä tehtävissä.

Miksi teillä ei ole papistoa?
Kirkko on maallikkokirkko, jossa jokainen jäsen on samanarvoinen Jumalan edessä. Raamattu sekä Tiede ja terveys pastoreinamme käännymme rukouksen ja näiden kahden kirjan puoleen etsiessämme ohjausta ja parantumista.

Millaista nuorisotoimintaa kirkossanne on?
Kaikissa Christian Science -kirkoissa on pyhäkoulu, missä lapset ja kaikki alle 20-vuotiaat nuoret oppivat soveltamaan Raamatun ja Tiede ja terveys -kirjan opetuksia päivittäiseen elämään. Pyhäkoululuokkia on eri ikäryhmille. Useissa maissa toimii yliopistojen ja oppilaitosten yhteydessä Christian Science -nuorisoryhmiä, joissa pyritään löytämään henkisiä vastauksia opiskelijaelämän haasteisiin.

Mitä kirkkonne tekee ympäröivän yhteiskunnan hyväksi?
Kirkon tärkein apu on parantava rukous. Rukous voi sisältää yhteiskunnallisten epäkohtien kuten rikollisuuden, huumeriippuvuuden, raiskausten, lasten seksuaalisen hyväksikäytön korjaamista. Kirkolla on normaalien jumalanpalvelusten ja pyhäkoulun lisäksi myös julkisia esitelmiä, jotka käsittelevät ajankohtaisia huolenaiheita. Niistä julkaistaan myös kirjoituksia säännöllisesti ilmestyvissä aikakausijulkaisuissa. Suomenkielinen Christian Science Viestin ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Keskiviikkoisin pidetään yleisölle avoimia parantamisjumalanpalveluksia yhteiskunnan ajankohtaisista asioista. Monet yksittäiset jäsenet osallistuvat aktiivisesti oman yhteisönsä vapaaehtoistoimintaan.

Mitä kirkkonne tekee käytännössä maailman ongelmien hyväksi?
Kristuksen tieteilijäkirkko julkaisee The Christian Science Monitoria, kansainvälistä päivälehteä, joka myös lähettää päivittäin uutisia lyhytaaltoradiolähetyksinä kaikkialle maailmaan ja maanlaajuisen radioaseman välityksellä USA:ssa. Nämä ohjelmat käsittelevät sekä kansallisia että maailmanlaajuisia aiheita. Lehtien lukijoille ja radio-ohjelmien kuuntelijoille pyritään välittämään rakentava ja parantava näkökulma näihin kysymyksiin. Maailmassa ilmeneviin ajankohtaisiin tarpeisiin vastataan kansainvälisissä uskonnoIlisissa lyhytaaltoradio- ohjelmissa. Kirkko on myös mukana humanitäärisissä hankkeissa. Se osallistui pakolaisten auttamiseen kummankin maailmansodan aikana ja ottaa osaa edelleenkin avustusoperaatioihin, joita järjestetään poliittisen vainon, pyörremyrskyjen, maanjäristysten ja muiden luonnonmullistusten uhrien auttamiseksi. Kuitenkin kristillinen parantaminen on sen ensisijainen apu maailman ongelmiin.

KRISTILLISEN TIETEEN PERUSLAUSEKKEET
1. Totuuden kannattajina meillä on Raamatun innoittunut Sana riittävänä oppaanamme ikuiseen Elämään.

2. Me tunnustamme ja palvomme yhtä kaikkivaltiasta ja ääretöntä Jumalaa. Me tunnustamme Hänen Poikansa, ainoan Kristuksen; Pyhän Hengen eli jumalallisen Puolustajan; ja ihmisen Jumalan kuvana ja kaltaisena.

3. Me tunnustamme , että Jumalan suoma synnin anteeksianto tarkoittaa synnin hävittämistä ja sitä henkistä ymmärrystä, joka karkottaa pahan epätodellisena. Mutta uskoa syntiin rangaistaan niin kauan kuin tämä usko kestää.

4. Me tunnustamme Jeesuksen sovituksen todisteeksi jumalallisesta vaikutusvoimaisesta Rakkaudesta, joka tuo ilmi ihmisen yhteyden Jumalan kanssa Kristuksen Jeesuksen, Tiennäyttäjän, kautta, ja me uskomme, että ihminen pelastuu Kristuksen kautta, Totuuden, Elämän ja Rakkauden kautta, minkä Galilean Profeetta todisti parantamalla sairaat ja voittamalla synnin ja kuoleman.

5. Me tunnustamme, että Jeesuksen ristiinnaulitseminen ja hänen ylösnousemuksensa auttoivat nostamaan uskoa ymmärtämään ikuista Elämää, Sielun, Hengen, kaikkeutta ja aineen olemattomuutta.

6. Ja me vakaasti lupaamme valvoa, ja rukoilla, että meillä olisi se Mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli; tehdä muille samoin kuin haluaisimme heidän tekevän meille; ja olla armeliaita, oikeudenmukaisia ja puhtaita.

MARY BAKER EDDY

Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun s. 497

Muita Kristillisen Tieteen kirkkoja lähialueilla

Muutamia Suomen lähialueiden kirkkoja ja yhdistyksiä

Svenska Kristen Vetenskaps websidor
Deutsche Webseiten der Christlichen Wissenschaft
Dansk Kristen Videnskabs hjemmeside
Kaikki kirkot ja yhdistykset koko maailmassa

Julkaisut | JSH-Online | Viestin

JSH-Online

JSH-Online

JSH-Online käsittää seuraavat julkaisut:

Christian Science Journal -online. Kuukausijulkaisu.
Christian Science Sentinel -online. Viikkojulkaisu.
Christian Science Herald -online, joka toimitetaan usealla eri kielellä (mm. suomeksi nimellä Viestin).

Cs Monitor

Kartta ja tilaisuudet

Kaikki ovat sydämellisesti tervetulleita jumalanpalveluksiimme, todistuskokouksiimme sekä lukusaliimme.

Ota meihin yhteyttä, kun haluat asioida lukusalissa tai tehdä tilauksen.

Lukusalimme:

  • Voit ostaa ja/tai lainata Kristillisen Tieteen julkaisuja
  • Voit lukea lukusalissamme julkaisujamme
  • Aina tavoitettavissa: gsm | mobile +358 50 5409601
  • Lukusalimme on auki keskiviikkoisin klo 16-18. Kaikki ovat sydämellisesti tervetulleita!

Jumalanpalvelusten, pyhäkoulun, todistuskokousten ja lukusalin osoite on
Lapinlahdenkatu 27, 00180 Helsinki

 Kävelyetäisyyksiä ajassa laskettuna:
– Rautatieasemalta (R): 20 minuuttia
– Bussiasemalta (B): 15 minuuttia
– Metroasemalta (M): 10 minuuttia
– Raitiopysäkiltä (8): 5 minuuttia
– Bussipysäkiltä (55): 3 minuuttia

 

Jumalanpalvelukset
pidetään sunnuntaisin klo 10 – 11. Kuukauden 5:nä sunnuntaina, jos sellainen sattuu kohdalle, jumalanpalvelus pidetään englanniksi.
Todistuskokouksia 
pidetään kuukauden 1. ja 3. keskiviikkona klo 19.
Todistuskokouksissa luetaan kohtia Raamatusta ja Kristillisen Tieteen oppikirjasta ja kerrotaan kokemuksia Kristillisen Tieteen avusta sairauksien ja muiden vaikeuksien voittamisessa.
Lukusalimme
on avoinna keskiviikkoisin klo 16-18.
Lukusalissa myydään Kristillisen Tieteen kirjallisuutta ja Raamattuja ja otetaan vastaan kirjojen tilauksia.
Lukusalin tarkoituksena on toimia yleisöä palvelevana tämän alan kirjakauppana (ostot), kirjastona (ilmaiset lainaukset) ja tietysti paikkana, jossa voi hiljentyä lukemaan kirjallisuuttamme. Lukusalin hoitaja vastaa mielellään kysymyksiin.
Lukusalissa on yleisöllä myös tilaisuus tutkia viikon tekstiä. Kirjallisuutta saa myös jumalanpalvelusten ja todistuskokousten yhteydessä.
Lisäksi kaikkien tilaisuuksiemme yhteydessä voi lainata ja ostaa kirjallisuutta.
Kaikki ovat sydämellisesti tervetulleita lukusaliimme. Pyhäkoulu pidetään samaan aikaan jumalanpalvelusten kanssa lapsille ja alle 20-vuotiaille nuorille. Pyhäkoulussa oppilaat lukevat Raamattua ja Kristillisen Tieteen oppikirjaa ja saavat opetusta Kristillisen Tieteen avusta terveydellisten, ystäväpiiriin ja kouluun liittyvien ja muiden ongelmien parantamisessa.

Yhteystiedot | Contact us

Postiosoite | Mailing address

Kristillisen Tieteen Yhdistys ry.
Lapinlahdenkatu 27
FIN-00180 HELSINKI
Finland

Kännykkä | Mobile Phone

+358 50 5409601

Kirjoita meille osoitteeseen |
Write us using the email address below