Aihe: Mahti – Kyky  

Keskiviikko, 1.12.2004

 

Raamattu

1.Piet.4:10,11( )

10 Palvelkaa kukin toistanne sillä armolahjalla, jonka olette saaneet, Jumalan moninaisen armon hyvinä haltijoina. 11 Joka puhuu, puhukoon Jumalan antamin sanoin, ja joka palvelee, palvelkoon voimalla, jonka Jumala antaa, jotta Jumala tulisi kaikessa kirkastetuksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen on kirkkaus ja valta aina ja iankaikkisesti.

Ps. 62:12

12 Jumala on sanonut kerran,

kahdesti olen tämän kuullut:

Jumalan on valta.

Jer.51:15

15 -- Herra on voimallaan luonut maailman,

asettanut viisaudellaan maan paikoilleen,

levittänyt taivaan taidollaan.

Luukas 4:31,32

31 Jeesus meni sitten Kapernaumin kaupunkiin, joka on Galileassa. Hän opetti siellä sapattina, 32 ja ihmiset olivat hämmästyksissään hänen opetuksestaan, sillä hän puhui niin kuin puhuu se, jolla on valta.

Ap.teot 6:7-10

7 Jumalan sana levisi leviämistään. Opetuslasten määrä kasvoi Jerusalemissa nopeasti, ja usko voitti puolelleen myös monia pappeja.

8 Stefanos oli täynnä armoa ja voimaa, ja hän teki suuria ihmeitä ja tunnustekoja kansan keskuudessa. 9 Silloin muutamat miehet ryhtyivät väittelemään hänen kanssaan; toiset näistä kuuluivat niin sanottuihin vapautettujen, kyreneläisten ja aleksandrialaisten synagogiin, toiset olivat kotoisin Kilikiasta ja Aasian maakunnasta. 10 Mutta Hengen voimalla hän puhui viisaasti, eivätkä he kyenneet pitämään puoliaan.

Room. 15:13

13 Toivon Jumala täyttäköön ilolla ja rauhalla teidät, jotka uskotte, niin että teillä Pyhän Hengen voimasta olisi runsas toivo.

 

1.Tess. 1:5

5 ... evankeliumi ei tullut teidän luoksenne vain sanoina vaan myös Pyhän Hengen voimana, kun me täynnä varmuutta sitä julistimme. Tiedättehän itsekin, miten me toimimme teidän luonanne, teidän parhaaksenne.

2.Tim. 1:7

7 Eihän Jumala ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman, rakkauden ja terveen harkinnan hengen.

2.Piet. 1:1-8

1 Simon Pietari, Jeesuksen Kristuksen palvelija ja apostoli, tervehtii teitä, joille Jumalamme ja Vapahtajamme Jeesus Kristus vanhurskaudessaan on suonut saman kalliin uskon kuin meille.

 

2 Yhä runsaampana tulkoon osaksenne armo ja rauha, jonka Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tunteminen antaa.

 

3 Hänen jumalallinen voimansa on antanut meille lahjaksi kaiken, mikä kuuluu tosi elämään ja jumalanpelkoon. Olemmehan päässeet tuntemaan hänet, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja voimallaan. 4 Näin hän on meille lahjoittanut suuret ja kalliit lupaukset, jotta te niiden avulla pääsisitte pakoon turmelusta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee, ja tulisitte osallisiksi jumalallisesta luonnosta.

5 Pyrkikää sen vuoksi osoittamaan uskossanne lujuutta, lujuudessa oikeaa tietoa, 6 tiedossa itsehillintää, itsehillinnässä kestävyyttä, kestävyydessä jumalanpelkoa, 7 jumalanpelossa keskinäistä kiintymystä, kiintymyksessä rakkautta. 8 Kun näet teillä on kaikki nämä avut ja ne vielä enenevät, te ette jää toimettomiksi eikä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tunteminen jää teissä vaille hedelmää.

Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun

52:19

"Kipujen mies" ymmärsi parhaiten aineellisen elämän ja älyn olemattomuuden ja kaikensisältävän Jumalan, hyvän, mahtavan todellisuuden. Nämä olivat ne Mielen kautta parantamisen eli Kristillisen Tieteen kaksi pääkohtaa, jotka varustivat hänet Rakkaudella. Jumalan ylin maanpäällinen edustaja, joka puhui ihmisen kyvystä kuvastaa jumalallista voimaa, sanoi profeetallisesti opetuslapsilleen tarkoittaen kaikkia aikoja eikä vain heidän aikaansa: "Joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen"; ja "Nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat".

181:29

”Missä sinun aarteesi on, siellä on myös sinun sydämesi.” Jos uskot enemmän lääkkeisiin kuin Totuuteen, tämä usko saa sinut kallistumaan aineen ja erheen puolelle. Mitä hypnoottista voimaa käyttänetkin, se vähentää kykyäsi tulla Tieteilijäksi, ja päinvastoin. Sairaiden parantaminen yksinomaan jumalallisen Mielen kautta, erheen karkottaminen Totuuden avulla, osoittaa edistysasteesi Kristillisenä Tieteilijänä.

182:18

Mielen herruuden ruumiiseen täytyy syrjäyttää aineen niin sanotut lait. Kuuliaisuus aineelliselle laille estää täyden kuuliaisuuden henkiselle laille – laille, joka voittaa aineelliset tilat ja tekee aineesta Mielen alaisen. Kuolevaiset pyytävät jumalallista Mieltä parantamaan sairaat mutta sulkevat samalla pois Mielen avun käyttämällä aineellisia keinoja; täten he toimivat itseään ja rukouksiaan vastaan ja kieltävät ihmisen Jumalalta saamaan kykyyn ilmentää Mielen pyhää voimaa. Väitteet lääkkeiden tai terveyslakien puolesta saa aikaan jokin surkea seikka tai tietämättömyys Kristillisestä Tieteestä ja sen ylivertaisesta voimasta.

260:13

Tiede tuo ilmi mahdollisuuden saada aikaan kaikkea hyvää ja kutsuu kuolevaiset näkemään, mitä Jumala on jo tehnyt; mutta ellemme luota kykyymme päästä toivomaamme hyvyyteen ja saavuttaa parempia ja korkeampitasoisia tuloksia, tämä estää usein meitä kokeilemasta siipiämme ja varmistaa epäonnistumisemme alusta lähtien.

494:15

Armon ihme ei ole ihme Rakkaudelle. Jeesus todisti ruumiillisuuden kykenemättömyyden kuten myös Hengen äärettömät kyvyt auttaen siten erehtyvää ihmiskäsitystä pakenemaan omista vakaumuksistaan ja etsimään turvan jumalallisesta Tieteestä. Oikein ohjattuna järki auttaa oikaisemaan ruumiillisen aistinnan erheitä; mutta synti, sairaus ja kuolema näyttävät todellisilta (kuten myös kokemukset nukkuvan unessa näyttävät todellisilta), kunnes ihmisen ikuisen sopusoinnun Tiede särkee niiden harhat tieteellisen olemisen särkymättömällä todellisuudella.

128:4

Termi Tiede oikein ymmärrettynä koskee ainoastaan Jumalan lakeja ja Hänen hallitsemaansa maailmankaikkeutta, ihminen mukaanluettuna. Tästä johtuu, että liikemiehet ja etevät oppineet ovat huomanneet, että Kristillinen Tiede lisää heidän kestävyyttään ja henkisiä voimiaan, laajentaa heidän luonteentuntemiskykyään, antaa heille tarkkuutta ja laajakatseisuutta ja saa heidät ylittämään tavalliset kykynsä. Tämän henkisen ymmärryksen täyttämä inhimillinen mieli tulee joustavammaksi ja kestävämmäksi, vapautuu jossain määrin itsestään ja vaatii vähemmän lepoa. Olemisen Tieteen tuntemus kehittää ihmisen piileviä kykyjä ja mahdollisuuksia. Se avartaa ajatuksen piiriä päästäen kuolevaiset avarammille ja korkeammille alueille. Se nostaa ajattelijan hänelle luontaiseen ymmärryksen ja tarkkanäköisyyden ilmapiiriin.