Kysymyksiä ja vastauksia

Mitä on Christian Science?
Christian Science perustuu Kristuksen Jeesuksen sanoihin ja tekoihin ja sen auktoriteettina on Raamattu. Sen opetukset esitetään Mary Baker Eddyn Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun -teoksessa. Vaikka Christian Science’in tunnusomainen piirre on sairauden parantaminen ainoastaan henkisin keinoin, korkein tavoite on koko maailman pelastaminen pahan eri muodoista – myös synnistä ja kuolemasta (katso Matteus 10:8).

Keitä ovat kristilliset tieteilijät?
He ovat esim. kauppias keskikaupungilta, lehdenjakaja naapurista, työtoveri toimistosta. He ovat taiteilijoita, lakimiehiä, tehdastyöläisiä, opettajia, maanviljelijöitä. Heitä on jokaisesta etnisestä ryhmästä ja yhteiskuntaluokasta. Kaikki he opiskelevat Raamattua ja Tiede ja terveyttä.

Kristillisiä tieteilijöitä asuu joka puolella maailmaa, erityisesti niissä 70 maassa, missä Christian Science -kirkkoja on. Lukumääräisesti eniten kirkkoja on englanninkielisissä maissa: Yhdysvalloissa, Kanadassa, Isossa-Britanniassa ja Irlannissa, Australiassa, Uudessa Seelannissa ja Etelä-Afrikassa, toiseksi eniten saksaa puhuvissa maissa.

Onko Christian Science todella kristillinen uskonto?
Kyllä. Sen perustana ovat Jeesuksen opetukset ja esimerkki. Kristilliset tieteilijät suhtautuvat vakavasti Kristuksen Jeesuksen lupaukseen – että kristityt voisivat parantaa sairaat yhtä hyvin kuin synnintekijät hänen nimessään.

Miksi käytätte sanaa Tiede?
Se on tiedettä, koska se on määrättyyn periaatteeseen pohjautuvien sääntöjen järjestelmällistä soveltamista. Se parantaa jumalallisten lakien välityksellä. Me pidämme sitä kristinuskon tieteenä, jota Jeesus eli ja opetti. Todisteena siitä on elämän muuttuminen ja kohentuminen -moraalisesti, henkisesti ja fyysisesti.

Millainen jumalakäsitys on Christian Science’issa?
Uskomme, että Jumala, Henki, on Kaikkivaltias, maailmankaikkeuden luoja ja hallitsija. Jumala on aina läsnä, kaikkitietävä, kaikkivoimainen ja täysin hyvä. Jumalan olemus ymmärretään Jumalaa merkitsevien sanojen välityksellä, joita käytetään tai joihin on viitattu Raamatussa, kuten jumalallinen Mieli, Henki, Sielu, Periaate, Elämä, Totuus, Rakkaus.

Millainen on ihmiskunnan ja Jumalan välinen yhteys?
Jokainen yksilö on itse asiassa yhden Isä-Aiti Jumalan henkinen lapsi. Jokaisen todellinen henkinen yksilöllisyys on Jumalan kuva ja kaltaisuus, kuten 1 . Mooseksen kirjan ensimmäinen luku osoittaa (katso jakeet 26 ja 27). Jumalan lapset ovat Hänen kuvajaisensa tai ilmentymänsä, ja Hän huolehtii heistä loputtomasti.

Mitä teille merkitsee Jeesus Kristus?
Jeesus Kristus on Vapahtajamme, Pelastajamme, Jumalan Poika (katso Johannes 9:35-37). Nimi Kristus kuvaa Jeesuksen jumalallista luonnetta tai Jumalan henkistä lapseutta. Yhtä hyvin Jumalan poikana kuin ihmisen poikana hän toimi välittäjänä Jumalan ja ihmisen välillä. Hän sanoi itsestään: ”Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse isän luo muuten kuin minun kauttani.” (Johannes 14:6).

Hyväksyttekö Jeesuksen neitseellisen syntymisen ja hänen ristiinnaulitsemisensa, ylösnousemuksensa ja taivaaseenastumisensa?
Kyllä. Me uskomme, että Jeesus oli neitsyen synnyttämä. Hyväksymme täysin sen, mitä evankeliumit kertovat hänen syntymästään, elämästään, kuoleman voittamisestaan ja lopulta taivaaseenastumisestaan raamatullisen profetian toteutumisena ja todisteena siltä, että hän oli Jumalan Poika.

Kuka oli Mary Baker Eddy?
Mary Baker Eddy (1821- 1910) On Christian Science’in löytäjä ja perustaja ja Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun -teoksen kirjoittaja, teoksen, joka on jatkuvasti myydyimpiä kirjoja parantamisesta. Hän varttui hurskaassa, vapaakirkollisessa perheessä New Hampshire’ssa. Raamattu oli keskeinen hänen uskonnollisessa ja opillisessa kasvatuksessaan.

Nuorena aikuisena hän koki varsin monia vakavia henkilökohtaisia murhenäytelmiä ja heikkoa terveyttä. Seuraavan kahdenkymmenen vuoden aikana krooninen sairaus johdatti hänet tutkimaan monia parannusmenetelmiä. Yksikään niistä ei johtanut pysyvään paranemiseen, ainoastaan Christian Science’in löytäminen.

Kuinka hän löysi Christian Science’n?
Vuonna 1866 hän oli kaatuessaan loukkaantunut vakavasti, ja hän turvautui Raamattuun, kuten hänellä oli ollut tapana tehdä. Kaikki hänen aiemmin miettimänsä tuli voimakkaana ja selvänä hänen mieleensä, kun hän luki erästä Jeesuksen parantamiskertomusta.

Hän parani välittömästi. Vakuuttuneena siitä, että Jumala oli parantanut hänet, hän käytti seuraavat vuodet tutkien Raamatun kirjoituksia ymmärtääkseen periaatteen, joka oli saanut aikaan hänen parantumisensa. Hän antoi löydölleen nimen Christian Science ja hän selitti sitä vuonna 1875 kirjoitettuaan ensin Tiede ja terveys -kirjan.

Miksi kutsutte häntä johtajaksenne?
Tämä ilmaus auttaa kuvaamaan hänen suhdettaan kirkon jäseniin (katso Äitikirkon Kirkkokäsikirja, luku XXII, kohta 1). Kristilliset tieteilijät viittaavat Mary Baker Eddy’iin Christian Science’in löytäjänä, perustajana ja johtajana. Vaikka arvostamme häntä suuresti, emme palvo häntä. Eddy vaati: ”Seuratkaa johtajaanne vain niin kauan kuin hän seuraa Kristusta” (katso Sanoma Äitikirkolle vuodelle 1902, s.4).

Korvaako Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun kirkossanne Raamatun?
Ei. Tiede ja terveys on Raamatun oppikirja, ja kuten sen nimikin kertoo, avain Raamatun kirjoitusten ymmärtämiseen. Nämä kaksi kirjaa ovat Christian Science’in oppikirjoja ja Eddy sääti ne kirkon pastoreiksi. Tiede ja terveys on käännetty 16 kielelle sekä sokeainkirjoitukselle. Sitä on myös saatavana äänikirjana ja CD-levynä. Eräs Christian Science’in peruslauseke on: ”Totuuden kannattajina meillä on Raamatun innoittunut Sana riittävänä oppaanamme ikuiseen Elämään.” (Tiede ja terveys, s. 497). (Takakannen sisäpuolella on täydellinen luettelo peruslausekkeista.)

Kuinka vietätte kastetta tai pyhää ehtoollista?
Kristilliset tieteilijät tunnustavat molemmat ja rakastavat näitä perinteisiä kristittyjä sakramenttejä, mutta emme vietä niitä ulkoisin vertauskuvin tai juhlamenoin. Kaste merkitsee meille päivittäistä, jatkuvaa ajatusten ja tekojen puhdistamista. Ehtoollinen on henkistä yhteyttä Jumalaan, jota vietetään hiljaisella rukouksella ja kristillisellä elämällä.

Uskotteko taivaaseen ja helvettiin?
Emme pidä taivasta ja helvettiä tiettynä määränpäänä, joka saavutetaan kuoleman jälkeen, vaan pidämme sitä ajatuksen tilana, joka koetaan jossain määrin yhtä hyvin tässä ja nyt kuin kuoleman jälkeenkin.

Mikä on Christian Science’in näkemys synnistä, sairaudesta ja kuolemasta?
Synti, sairaus ja kuolema eivät ole lähtöisin Jumalasta, hyvästä. Ne eivät ole perustosiasioita Jumalan luoduista, ja ne ovat voitettavissa, kuten Jeesus opetti ja valaisi esimerkein. Nuo pahat asiat ovat seurausta käsityksestä, että ihminen on erossa Jumalasta ja että elämä ja substanssi ovat aineessa, siksi rajallisia ja ajallisia. Sen sijaan elämä ja substanssi nähdään Hengessä, Jumalassa olevina, sen vuoksi rajattomina ja ikuisina.

Miten selitätte monenlaisen kärsimykset maailmassa?
Ne ovat seurausta uskosta siihen, että Jumala, hyvä, on poissa elämästämme, että paha on todellista ja että se on yhtä mahtava kuin Jumala tai mahtavampikin. Kristus Jeesus puhui pahasta tai saatanasta valehtelijana, jossa ei ole yhtään totuutta (katso Johannes 8:44). Hänen tietoisuutensa siitä, että pahaa ei ole laillistettu vaan että Jumala ja Hänen hyvyytensä ovat todellisia, antoivat hänelle kyvyn voittaa kaikenlaiset kärsimykset, niin omansa kuin toistenkin. Olemme tulleet siihen tulokseen, että Jumala haluaa kaikille ihmisille vain hyvää, ja että hän ei ole synnin, kärsimyksen tai kuoleman aiheuttaja.

Miten rukoilette?
Kristilliset tieteilijät rukoilevat Isä meidän -rukousta kuten muutkin uskovat kristityt. Käännymme Jumalan, jumalallisen Rakkauden, puoleen oppiaksemme enemmän Hänen voimastaan ja läsnäolostaan ja kuunnellaksemme Hänen johdatustaan. Rukous on mahtava voima, joka myöntää ja ymmärtää Jumalan hyvyyden ja kaikkeuden kiistäen kaiken muun, mikä näyttää Jumalalle vastakkaiselta. Rukous on Tiede ja terveys -kirjan ensimmäisen luvun aiheena.

Miten Christian Science, teologia ja parantamistoiminta liittyvät toisiinsa?
Ne ovat erottamattomat, toisen ollessa todiste toisesta. Kristus Jeesus, Esikuvamme ja Vapahtajamme, osoitti, että hänen teologiaansa ja toimintaansa kuului sairaiden parantaminen. Ymmärrämme Christian Science’in jumalallisten lakien jälleenlöytymisenä, lakien, jotka Jeesus ymmärsi, joita hän opetti ja jotka hän todisti – ja että nämä lait ovat yhtä käyttökelpoisia kuin ne olivat 2000 vuotta sitten.

Miten parannatte sairaita?
Christian Science -parantaminen tapahtuu tieteellisen rukouksen tai henkisen yhteyden kautta Jumalan kanssa. Se on tietty hoitomuoto. Sellainen rukous tunnustaa potilaan suoran yhteyden Jumalan rakkauteen ja tuo ilmi enemmän Jumalan terveyden ja eheyden lain jatkuvaa vaikutusta hänen hyväkseen. Se tuntee Jumalan eli jumalallisen Mielen ainoana parantajana. Se tuo tullessaan Kristuksen, jumalallisen Rakkauden, uudistavan vaikutuksen potilaan tietoisuuteen. Potilaan ajatuksen muuttuminen tai henkistyminen muuttaa hänen tilansa (katso Tiede ja terveys s. 194:6).

Miten Christian Science eroaa uskolla parantamisesta, psykoterapiasta, scientologiasta tai positiivisesta ajattelusta?
Niissä on merkittäviä eroja. Christian Science’in harjoittamiseen ei sisälly spiritualismia tai suggestiota. Se ei ole sitä, että yksi ihmismieli hallitsisi toista mieltä, ei myöskään inhimillisen tahdonvoiman käyttöä. Se ei käytä valmiita kaavoja, ei liturgiaa tai rituaaleja, ei salaisia menoja tai salaisia kirjoituksia. Vaikka usko on tärkeä tekijä tässä parantamismenetelmässä, se ei perustu sokeaan uskoon vaan Jumalan henkisen luomakunnan nykyisen täydellisyyden yhä kasvavaan ymmärtämiseen. Tämä on käytännöllinen ja oleellinen ero Christian Science’in ja yleisesti niin kutsutun uskoIla parantamisen välillä.

Mikä on Christian Science -praktikko?
Hän on kristillinen tieteilijä, joka omistautuu kokopäiväisesti kristilliseen parantamiseen. Praktikkona oleminen vaatii opiskelua, rukoukseen keskittymistä ja käytännössä osoitettua kykyä soveltaa henkistä ymmärrystä inhimillisten sairauksien ja ongelmien voittamiseen. Työhön valmistautumiseen sisältyy auktorisoidun Christian Science -opettajan pitämä opintokurssi ja käytännössä todistettu kyky muiden ihmisten menestyksellisestä parantamisesta.

Saavatko kristilliset tieteilijät käydä lääkärissä?
Kristillisillä tieteilijöillä on aina vapaus valita oma ja perheensä hoitotapa, aivan kuten kuka tahansa, joka normaalisti turvautuu lääkehoitoon, voisi valita henkisten keinojen käytön. Kun henkilö liittyy Christian Science -kirkkoon, hän on jo nähnyt näistä parantamiskeinoista todisteita ja päättänyt omaksua tämän elämäntavan. Jos henkilö luopuu Christian Science’in käyttämisestä valitsemalla jonkin toisenlaisen hoitomenetelmän, kirkko ei häntä tuomitse eikä häntä eroteta jäsenyydestä. Jotta täytettäisiin lakisääteiset vaatimukset, kristilliset tieteilijät käyttävät lääkärin tai kokeneen kätilön palveluksia synnytyksen yhteydessä sairaalassa tai kotona.

Miksi Christian Science -hoitoa ei voi yhdistää lääketieteelliseen hoitoon?
Christian Science -hoito ja lääketieteellinen hoito toimivat eri lähtökohdista. Christian Science perustuu niihin Jumalan lakeihin, että kaikki syy ja seuraus ovat henkisiä. Lääketiede käsittelee pääasiallisesti ainetta sekä aiheuttajana että parantajana. Parantamisen yrittäminen toisilleen vastakkaisilla järjestelmillä on epäoikeudenmukaista potilasta kohtaan ja voi vaikuttaa kielteisesti paranemiseen.

Millaisia rekisteröityjä tietoja on Christian Science parantamisen onnistumisesta?
Parantamistyötä on tehty tosiasiassa jo yli 100 vuotta. Joissain suvuissa Christian Science on ollut parantamis- ja hoitokeinona viiden sukupolven ajan. Kuluneiden 112 vuoden aikana kuukausittain ja viikoittain ilmestyvissä Christian Science -aikakausilehdissä on julkaistu yli 50 000 vahvistettua parantumiskertomusta. Monissa näissä on mukana lääketieteellinen todistus. Lisäksi joka viikko Christian Science -kirkkojen keskiviikkokokouksissa kerrotaan tuhansista parantumisista. Seuraavissa kahdessa kirjassa on annettu yksityiskohtaiset kuvaukset todistetuista parantumisista: ”Healing Spiritually”, julkaissut The Christian Science Publishing Society, ja ”Spiritual Healing in a Scientific Age”, kirjoittanut Robert Peel (San Francisco: Harper & Row, 1987).

Miten Christian Science parantaminen on huomioitu julkisuudessa?
Monet vakuutusyhtiöt korvaavat Christian Science -parantamistyöstä aiheutuvat kulut. Oikeus turvautua Christian Science -hoitoon on tunnustettu joko suoraan tai epäsuorasti useissa USA:n osavaltioiden ja liittovaltion laeissa. Yhdysvalloissa ja muualla maailmassa on vahvistettu laillinen oikeus harjoittaa Christian Science -parannustyötä.

Antaako kirkko neuvoja henkilökohtaisissa asioissa, kuten avioliitto, syntyvyyden säännöstely tai avioero?
Kirkko ei anna neuvoja henkilökohtaisissa asioissa. Christian Science opettaa kymmenen käskyn ja vuorisaarnan opetuksien moraalisten ohjeiden ehdotonta noudattamista. Christian Science praktikot ovat valmiita auttamaan, kun ihmiset etsivät rukouksen avulla parannusta sellaisiin ongelmiin kuten uskottomuus, lapsettomuus, välinpitämättömyys ja pahoinpitely.

Miksi ette juo, tupakoi tai käytä huumeita?
Riippuvuutta aiheuttavat tai huumaavat aineet voivat alistaa ihmiset valtaansa. Huumeet voivat tylsistyttää ihmisen moraalisen arviointikyvyn ja heikentää hänen kykyään ymmärtää hänen suhdettaan Jumalaan. Ne saattavat antaa lupauksen paremmasta elämästä, mutta ne eivät koskaan voi taata aitoa iloa tai henkistä elämän sisältöä. Christian Science herättää ihmiset tajuamaan sen rauhan ja tyydytyksen, jonka Jumalan rakkaus ja huolenpito antaa. Tämä vapauttaa heidät huumeista ja piristeistä tai ylipäätään aineeseen luottamisesta. Christian Science todistaa, että todellinen vapaus saavutetaan, kun ihmisen elämää hallitsee Jumala eivätkä aineet.

Milloin kirkon toiminta alkoi ja miksi?
Vuonna 1879, neljä vuotta kirjan Tiede ja terveys julkaisemisesta, Mary Baker Eddy ja muutamat hänen oppilaansa äänestivät ”kirkon perustamisesta, jonka tarkoituksena on kunnioittaa Mestarimme (Kristuksen Jeesuksen) sanoja ja tekoja, joka palauttaisi alkuperäisen kristillisyyden ja sen kadonneen peruspiirteen parantamisen”. Kirkko organisoitiin uudelleen vuonna 1892 ja Kirkkokäsikirjan ensimmäinen painos ilmestyi vuonna 1895 säätäen puitteet kirkon hallinnolle ja ohjelman sen lähetystyön tulevalle kehitykselle.

Millainen on kirkon hallinto?
Sen hallinto on esitetty Kirkkokäsikirjassa. Perussäännöstö on pysynyt siinä muodossa, johon Mary Baker Eddy sen täydensi vuonna 1910. Kirkkokäsikirjan mukaisesti Äitikirkon maailmanlaajuista toimintaa johtaa johtokunta. Äitikirkon haarakirkot ovat paikallisesti toimivia kirkkoja, joilla on oma demokraattinen hallintonsa. Jokaisella haarakirkon jäsenellä on yhtäläinen oikeus osallistua haarakirkon toimintaan, äänestää kirkon toimihenkilöiden vaalissa ja toimia näissä tehtävissä.

Miksi teillä ei ole papistoa?
Kirkko on maallikkokirkko, jossa jokainen jäsen on samanarvoinen Jumalan edessä. Raamattu sekä Tiede ja terveys pastoreinamme käännymme rukouksen ja näiden kahden kirjan puoleen etsiessämme ohjausta ja parantumista.

Millaista nuorisotoimintaa kirkossanne on?
Kaikissa Christian Science -kirkoissa on pyhäkoulu, missä lapset ja kaikki alle 20-vuotiaat nuoret oppivat soveltamaan Raamatun ja Tiede ja terveys -kirjan opetuksia päivittäiseen elämään. Pyhäkoululuokkia on eri ikäryhmille. Useissa maissa toimii yliopistojen ja oppilaitosten yhteydessä Christian Science -nuorisoryhmiä, joissa pyritään löytämään henkisiä vastauksia opiskelijaelämän haasteisiin.

Mitä kirkkonne tekee ympäröivän yhteiskunnan hyväksi?
Kirkon tärkein apu on parantava rukous. Rukous voi sisältää yhteiskunnallisten epäkohtien kuten rikollisuuden, huumeriippuvuuden, raiskausten, lasten seksuaalisen hyväksikäytön korjaamista. Kirkolla on normaalien jumalanpalvelusten ja pyhäkoulun lisäksi myös julkisia esitelmiä, jotka käsittelevät ajankohtaisia huolenaiheita. Niistä julkaistaan myös kirjoituksia säännöllisesti ilmestyvissä aikakausijulkaisuissa. Suomenkielinen Christian Science Viestin ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Keskiviikkoisin pidetään yleisölle avoimia parantamisjumalanpalveluksia yhteiskunnan ajankohtaisista asioista. Monet yksittäiset jäsenet osallistuvat aktiivisesti oman yhteisönsä vapaaehtoistoimintaan.

Mitä kirkkonne tekee käytännössä maailman ongelmien hyväksi?
Kristuksen tieteilijäkirkko julkaisee The Christian Science Monitoria, kansainvälistä päivälehteä, joka myös lähettää päivittäin uutisia lyhytaaltoradiolähetyksinä kaikkialle maailmaan ja maanlaajuisen radioaseman välityksellä USA:ssa. Nämä ohjelmat käsittelevät sekä kansallisia että maailmanlaajuisia aiheita. Lehtien lukijoille ja radio-ohjelmien kuuntelijoille pyritään välittämään rakentava ja parantava näkökulma näihin kysymyksiin. Maailmassa ilmeneviin ajankohtaisiin tarpeisiin vastataan kansainvälisissä uskonnoIlisissa lyhytaaltoradio- ohjelmissa. Kirkko on myös mukana humanitäärisissä hankkeissa. Se osallistui pakolaisten auttamiseen kummankin maailmansodan aikana ja ottaa osaa edelleenkin avustusoperaatioihin, joita järjestetään poliittisen vainon, pyörremyrskyjen, maanjäristysten ja muiden luonnonmullistusten uhrien auttamiseksi. Kuitenkin kristillinen parantaminen on sen ensisijainen apu maailman ongelmiin.

KRISTILLISEN TIETEEN PERUSLAUSEKKEET
1. Totuuden kannattajina meillä on Raamatun innoittunut Sana riittävänä oppaanamme ikuiseen Elämään.

2. Me tunnustamme ja palvomme yhtä kaikkivaltiasta ja ääretöntä Jumalaa. Me tunnustamme Hänen Poikansa, ainoan Kristuksen; Pyhän Hengen eli jumalallisen Puolustajan; ja ihmisen Jumalan kuvana ja kaltaisena.

3. Me tunnustamme , että Jumalan suoma synnin anteeksianto tarkoittaa synnin hävittämistä ja sitä henkistä ymmärrystä, joka karkottaa pahan epätodellisena. Mutta uskoa syntiin rangaistaan niin kauan kuin tämä usko kestää.

4. Me tunnustamme Jeesuksen sovituksen todisteeksi jumalallisesta vaikutusvoimaisesta Rakkaudesta, joka tuo ilmi ihmisen yhteyden Jumalan kanssa Kristuksen Jeesuksen, Tiennäyttäjän, kautta, ja me uskomme, että ihminen pelastuu Kristuksen kautta, Totuuden, Elämän ja Rakkauden kautta, minkä Galilean Profeetta todisti parantamalla sairaat ja voittamalla synnin ja kuoleman.

5. Me tunnustamme, että Jeesuksen ristiinnaulitseminen ja hänen ylösnousemuksensa auttoivat nostamaan uskoa ymmärtämään ikuista Elämää, Sielun, Hengen, kaikkeutta ja aineen olemattomuutta.

6. Ja me vakaasti lupaamme valvoa, ja rukoilla, että meillä olisi se Mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli; tehdä muille samoin kuin haluaisimme heidän tekevän meille; ja olla armeliaita, oikeudenmukaisia ja puhtaita.

MARY BAKER EDDY

Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun s. 497